top of page

Проекти

Проект "Създаване на обучителен център и производствена база за младежко участие и устойчиво земеделие"

Разработихме този проект, защото искаме да променим две неща: 

1. Искаме обществото да възприеме по-устойчиви начини за употреба на земята и нейното култивиране.

2. Искаме да помогнем на деца и младежи в неравностойно положение да придобият умения и да открият възможности за лично и професионално развитие в земеделския сектор в България. 

 

 

Кратко представяне на проекта

Проектът има за цел да насърчава ученето на младите хора в областта на устойчивото земеделие и да ги подпомага да придобият знания и умения, с които да си намерят работа или да започнат собствен бизнес в тази сфера. Устойчивото земеделие е сравнително нова за България концепция и като такава разполага с голям потенциал за икономическо, социално и екологично развитие. За постигане на целта на проекта, Фондация Ботаника Лайф ще създаде обучителен център за млади хора. Центърът ще бъде установен в с. Надарево, Община Търговище и ще има на разположение учебна база, включваща семинарни зали, общежитие, опитно поле за практичеки занятия и земеделска техниха за поддръжка на собствени зеленчукови градини. Основните дейности на Обучителния център са провеждане на занятия с деца и младежи от различни възрастови групи под формата на Зелено училище и Зелена академия. Обучителният център ще се развива като център за професионално обучение (ЦПО) и социално предприятие. В рамките на проекта, фондацията ще подпомага приоритетно млади хора, които не учат, не работят и не посещават други форми на професионално образование и обучение.

 

Основни дейности:

 

  - Създаване на обучителен център за устойчиво земеделие

За създаването на центъра, Фондация Ботаника Лайф ще ползва съществуващ сграден фонд в с. Надарево, предоставен за целите на проекта от учредителя на фондацията – Апостол Апостолов. Наличните сгради ще бъдат рехабилитирани и оборудвани за целите на проекта. Те ще се ползват за обучителни и демонстрационни помещения и административни нужди. Фондацията възнамерява да придобие допълнителни помещения, които ще се използват за нощуване и изхранване на обучаемите от други населени места в България и чужбина. 

  - Създаване на опитно поле за практически занятия, малка биоградина и база за производство на плодове и зеленчуци.

Опитното поле и производствената база ще бъдат разположени на площ от около 30 декара земеделска земя в землището на село Надарево. Опитното поле ще се използва за занятия с младежи на възраст 15-29 години. В производствената база ще се отглеждат плодове и зеленчуци по методите на устойчивото земеделие, като средствата от реализираната продукция ще се използват за поддръжка на обучителния център и социалното предприятие. Към обучителния център ще бъде създадена и малка биоградина, съчетаваща декоративни растения, овошки и зеленчуци. Малката градина ще е пригодена за занятия с по-малки деца на възраст 3-15 години.

Екип от експерти и ментори

За реализирането на дейността на обучителния център и социалното предприятие, фондацията ще привлече екперти като педагози, агрономи, лектори от професионални гимназии и ВУЗ-ове и др. Занятията на младежите и децата ще бъдат подпомагани от представители на местната общност от с. Надарево /в качеството им на ментори/, които ще споделят личния си опит в земеделието и градинарството.  Ще бъде ангажирана работна ръка и за подръжка на земеделската земя, в това число и сезонни работници в разгара на производствения сезон.  

  

Продължителност на проекта: 1 Май 2016 – 30 Април 2021.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондации Велукс - Дания

WP_20160815_09_33_32_Pro
WP_20160815_09_34_09_Pro
deca1
IMG_7583
WP_20160815_10_06_19_Pro
WP_20160815_09_32_21_Pro
Peconic_school_128_ran_opt
Peconic_3_randeedaddona
SAM_0789
photo5

Проект "Устойчивост и социална справедливост"

Устойчивост и социална справедливост e проект на английската организация The Center for Welfare Reform. Фокусът на проекта е върху постигането на устойчив начин на живот на местно и глобално ниво -  едно от основните предизвикателства на 21-и век.  Основна цел на проекта е да открива, подкрепя и разпространява положителни примери за това от целия свят.

Фондация Ботаника Лайф участва в проекта като иновативна практика в сферата на социалната справедливост и устойчивото развитие. С фокуса си върху устойчивото земеделие, фондацията дава своя принос за постигане на устойчиво общество като цяло. С подкрепата си на млади хора от уязвими групи в обществото да развиват предприемаческите си умения, фондацията работи за равен шанс и социална справедливост за всички. 

 

В основата на проекта „устойчивост и социална справедливост“ стои разбирането, че ние, хората,  няма да можем да живеем в хармония с нашата планета, ако не намерим по-добри начини да живеем в хармония един с друг. За да постигнем този баланс, трябва да работим  заедно и едновременно във всички сфери на обществения живот.

Устойчивост означава да се отнасяме към планетата с мисъл за бъдещите поколения. Да живеем в хармония с околната среда сега и да се съобразяваме с нуждите на сегашните и бъдещите поколения. Като живеем устойчиво, ние ясно заявяваме, че искаме да оставим на децата си най-доброто наследство - планета , която е безопасна и мирна. Устойчивост означава балансиране на икономическите , социалните и природните фактори за един по-добър свят за всички.

Устойчивостта има три основни направления:

1.Социално - осигуряване на стабилно, здраво и справедливо общество за всички сегашни и бъдещи общности

2.Икономическо -природните и социални проблеми са задача за тези , които ги причиняват, а ресурсите са разпределени справедливо и ефективно

3.Природно -уважаване и защитаване на околната среда, ресурсите и биоразнообразието на планетата.

Щастливи сме, че можем да споделяме опита си с международни организации, които работят за това, да живеем в един по-справедлив и по-устойчив свят в полза на нас самите и бъдещите поколения.

bottom of page